Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Dječji vrtić Pula i pravo na ponovnu uporabu informacije uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama

(NN 25/13, 85/15).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Službenik za informiranje

Dječji vrtić Pula informira javnost pravodobnim objavljivanjem informacija o svom radu na svojim internetskim stranicama www.dvpula.hr . Na njima su javno dostupne informacije u elektroničkom obliku sukladno Zakonu i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje:

 

– pisanim putem na poštansku adresu vrtića:

Dječji vrtić Pula

Koparska 31a, 52100 Pula

 

– putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:

pravna-sluzba@dvpula.hr

info@dvpula.hr

 

– telefonom na sljedeći broj:

052/213-700

– osobno:

na zapisnik u službenim prostorijama vrtića,  utorkom od 12:30 do 13:30 sati, uz

prethodnu najavu

 

Službenik za informiranje :

Olivera Simić, dipl.iur.

tel: +385 (52) 213-700

email: pravna-sluzba@dvpula.hr

 

Informacija – članak 5. Zakona

„Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

 

Ograničenja prava na pristup informacijama – članak 15. Zakona

„(1) Tijela javne vlasti ograničit de pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u prethodnom i kaznenom postupku za vrijeme trajanja tih postupaka.

 

(2) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji:

1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje

tajnost podataka;

2) ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;

3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;

4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih

podataka;

5) ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog

vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka nositelja prava;

6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima ili se radi

o informaciji nastaloj u postupku sklapanja ili pristupanja međunarodnim

ugovorima ili pregovora s drugim državama ili međunarodnim organizacijama, do

završetka postupka, ili se radi o informaciji nastaloj u području održavanja

diplomatskih odnosa;

7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

 

(3) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje

da bi njezino objavljivanje:

1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili

drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne;

2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno

nadzor zakonitosti.

 

(4) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako je:

1) informacija u postupku izrade unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a

njezino bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo

ozbiljno narušiti proces njezine izrade;

2) informacija nastala u postupku usuglašavanja pri donošenju propisa i drugih akata

te u razmjeni stavova i mišljenja unutar jednog ili među više tijela javne vlasti, a

njezino bi objavljivanje moglo dovesti do pogrešnog tumačenja sadržaja

informacije, ugroziti proces donošenja propisa i akata ili slobodu davanja mišljenja i

izražavanja stavova.

 

(5) Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavaka 2. i

  1. ovoga članka, preostali dijelovi informacije učinit de se dostupnim.

 

(6) Informacije kojima se ograničava pravo na pristup zbog razloga navedenih u

stavku 2. točki 5. ovoga članka postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj

kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u

roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili

drugim propisom nije određen duži rok.

 

(7) Informacije iz stavka 2. i 3. ovoga članka postaju dostupne javnosti nakon što

prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup

informaciji.

 

(8) Pristup informaciji iz stavka 4. točke 1. ovoga članka može se ograničiti i nakon što

je informacija dovršena, osobito ako bi ta objava ozbiljno narušila proces

odlučivanja i izražavanja mišljenja ili dovela do pogrešnog tumačenja sadržaja

informacije, osim ako postoji prevladavaju javni interes za objavu informacije.«

 

 

Pravo na ponovnu uporabu informacija- članak 27. Zakona

 

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

 

Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

 

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

 

Naknada za pristup informacijama

 

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

 

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga.

Korisnik prava na informaciju dužan je unaprijed u cijelosti uplatiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troška dostave u roku od 8 dana.

Pravo na pristup informacijama uređuju:

Opći propisi

– Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15),

– Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08,

130/11, 106/12),

– Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),

– Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),

– Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),

– Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09,

144/12),

– Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«,

broj 150/11,12/13),

– Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske

(»Narodne novine«, broj83/14),

– Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju

prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«,

broj 83/14),

– Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova

dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),

– Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

 

Propisi EU

– Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o

ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,

– Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom

pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

– Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o Izmjeni

Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Interni akti i obrasci

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama